Språkets viktiga delar

Vad består språket av?

Det är möjligt att använda svenska språket både muntligt och skriftligt. Båda har sina fördelar.

Språket har utvecklats och förbättrats i takt med att människans vilja och förmåga att kommunicera har ökat.

Vi har ett språk för att kunna kommunicera snabbare och lättare.

Kommunikation genom att härma ljud

De första kommunikationerna bestod av att man härmade olika ljud och pekade med kroppsdelar och föremål.

Det var ofta djur man härmade.

Personerna fick också ofta peka på eller visa själva sakerna.

Man kommunicerade om handlingar genom att visa själva handlingen med kroppsdelar eller föremål.

Allteftersom tiden gick utvecklades ljuden och tecknen.

Övningsuppgift

Kommunicera följande till en person utan att använda ord: Hämta boken i bokhyllan till mig.

Övningsuppgift

Kommunicera följande till en person utan att använda ord: Du och jag skall gå ut ur grottan och döda en gris.

Övningsuppgift

Kommunicera följande till en person utan att använda ord: Du skall ge hästen mat.

Bestämda ljud i svenska språket

Man har gått igenom och bestämt vilka speciella ljud, som skall användas i svenska språket. Dessa ljud kallas vokaler och konsonanter.

Övningsuppgift

Säg några ljud du känner till i det svenska språket.

Vad är vokaler?

Vissa ljud i svenska språket kallas vokaler. De säges med öppen mun, man kan säga dem för sig själv utan andra ljud, och de kan till och med bilda egna ord.

Vokalerna skrivs med följande bokstäver: A, e, i, o, u, y, å, ä och ö.

Både ljudet och bokstaven kallas vokal.

Övningsuppgift

Skriv ner och lär dig vilka vokalerna är.

Övningsuppgift

Kan du säga alla vokal-ljuden?

Mjuka vokaler

Vokalerna delas in i mjuka och hårda vokaler.

De mjuka vokalerna är: E, i, y, ä och ö.

De kallas mjuka vokaler därför att man säger ljudet innan mjukt.

Exempel: Ge, gäspa, gäst, Göte och genast.

Övningsuppgift

Skriv ner tio ord och använd mjuka vokaler.

Hårda vokaler

De hårda vokalerna är: A, o, u och å.

De kallas hårda vokaler därför att man säger ljudet innan hårt.

Exempel: Gå, gås, gata, gapa och gammal.

Övningsuppgift

Skriv ner tio ord och använd hårda vokaler.

Vad är konsonanter?

Vissa ljud i svenska språket kallas konsonanter. De säges med mindre öppen mun och tungan och läpparna används. De måste användas tillsammans med en vokal för att bilda ett riktigt ljud. Konsonanterna kan inte ensamt bilda ett ord.

Konsonanterna skrivs med följande bokstäver: B, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v,w, x, och z.

Både ljudet och bokstaven kallas konsonant.

Övningsuppgift

Skriv ner och lär dig vilka konsonanterna är.

Övningsuppgift

Kan du säga alla konsonantljuden?

Vad är ett tecken?

Ett tecken är en sak eller kroppsrörelse, som kommunicerar något. De som känner till och ser tecknet får då en tanke.

Skyltar, olika rörelser med händer och moln på himlen är alla tecken, som betyder något speciellt.

Från början användes många tecken i kommunikationen. När de skrevs ner, liknade de ofta det som de stod för t.ex olika djur, hus, människor etc.

Övningsuppgift

Rita upp några olika tecken, som du känner till.

Bestämda tecken i svenska språket

Man har gått igenom och bestämt vilka olika tecken, som skall ingå i det svenska språket. Dessa tecken kallas bokstäver.

Vad är en bokstav?

Bokstäverna är tecken, som ingår i det svenska språket. De är namn på ett visst ljud. Varje ljud i det svenska språket skrives med en eller flera bokstäver.

Övningsuppgift

Skriv ner vilka olika bokstäver du känner till.

Vad är ett alfabet?

Alfabetet är den samling bokstäver, som ingår i ett språk.

Det svenska alfabetet innehåller 29 olika bokstäver.

Vissa bokstäver är vokaler och andra är konsonanter.

Du kommer att lära dig alfabetet fram och baklänges längre fram på denna kurs. Det är något du skall kunna som ett rinnande vatten.

Bokstäverna i det svenska alfabetet hittar du ovan bland vokaler och konsonanter.

Övningsuppgift

Skriv ner bokstäverna i det svenska alfabetet.

Vad är en stavelse?

Obs! Mycket viktigt!

En stavelse är en del av ett ord, som alltid innehåller en vokal. Bokstäverna i stavelsen bildar ett ljud tillsammans.

Pe-ter är ett ord, som består av två stavelser. Du använder ett bindestreck (-) när du delar upp ordet i olika stavelser.

En stavelse innehåller alltid en vokal, annars kan du inte säga den.

Ett ord har lika många stavelser som det har vokaler.

Ibland har ett ord bara en stavelse t.ex ordet "ö".

Du kan ha stor nytta av att kunna dela upp ord i dess olika stavelser:

 • När du lär dig läsa ett ord, kan du läsa en stavelse i taget. Varje stavelse bildar ett ljud. Det blir lättare för dig att läsa, om du delar upp ord på detta sättet.
 • På samma sätt blir det lättare när du skall skriva ett ord, om du delar upp det i olika stavelser.
 • När du skall dela upp ett ord för att det inte får plats på raden. Då delar du upp det i stavelserna.

När du delar upp ett ord i olika stavelser är regeln, att du alltid har en konsonant efter delningen. Exempel: Orden lig-ga, byg-ga, väs-sa, hyd-da och vil-da är alla ord med två stavelser.

Övningsuppgift

Skriv ner fem enkla ord och dela upp dem i olika stavelser.

Vad är ett ord?

En av grunderna i ett språk är dess olika ord. Dessa ord använder vi för att kunna kommunicera med varandra.

Man använder ord för att utbyta tankar med människor.

Ett ord är en samling ljud eller tecken, som är namn på något. Ord används i kommunikationen människor emellan för att uppnå förståelse.

Ett ord kan både skrivas och sägas.

Vi hittade på ord en gång i tiden för att snabbare och lättare kunna kommunicera och förstå varandra.

Övningsuppgift

Skriv ner fem ord och rita upp vad de är namn på.

Vad är en mening?

En mening är en samling ord, som tillsammans bildar en fullständig kommunikation om någonting.

Man kan antingen säga meningen eller skriva ner den.

En skriftlig mening börjar alltid med stor bokstav på det första ordet, och den slutar oftast med en punkt. Då kan man se var den börjar och slutar.

När man har sagt en mening, gör man en paus.

På alla speciella namn på personer och saker använder man också stor bokstav. Exempel: Peter, Stig, Ulla, Malmö, Sverige och Europa. Det finns bara en av den saken eller personen.

Övningsuppgift

Skriv ner fem meningar och visa var de börjar och slutar.

Vad är ett skiljetecken?

Ett skiljetecken är ett tecken du använder i en skriftlig mening för att skilja orden åt. Du delar in orden i olika delar med dessa olika tecken.

När du pratar gör du pauser där dessa tecken finns.

De vanligaste skiljetecknen är:

 • Punkt (.)
  För att visa att en mening slutar.
 • Komma (,)
  För att dela upp orden i en uppräkning. Jag skall köpa bröd, smör och choklad.
 • Frågetecken (?)
  Efter en mening som innehåller en fråga. Har du hämtat bilen?
 • Utropstecken (!)
  Efter en mening som innehåller skrik, utrop, förvåning eller andra starka känslor. Jag vill att du går hem nu!
Övningsuppgift

Skriv ner fem meningar och använd dessa olika skiljetecken.

Vad är ett språk?

Ett språk är en samling ord, som en grupp människor använder för att kommunicera och förstå varandra.

Språket, med dess skrivna och talade ord, är det främsta redskap vi har för att kunna kommunicera med andra människor.

Övningsuppgift

Skriv ner vilka olika språk du har hört.

Grammatik

Grammatik är de regler som finns för hur du skall använda orden på ett korrekt sätt i din kommunikation med andra människor.

Det är allt vad grammatik är.

Ordet grammatik kommer ursprungligen från ordet "gramma" - bokstav, skrivtecken, skrift och ordet "grafein" - skriva.

Syftet med grammatiken är visa hur orden skall användas på rätt sätt, så att kommunikationen mellan människor blir förstådd.

Allt detta kommer att tränas in mer längre fram i kursen.

Övningsuppgift

Skriv ner vad grammatik är och vilket syfte den har.

Nu vet du och ditt barn vad språkets delar består av.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.