Ett ord består av olika stavelser

Ett ord är uppbyggt av olika stavelser

Man använder bokstäver och ljud för att bilda en stavelse. Sedan sätter man samman dessa stavelser till ord.

Allt för att kunna kommunicera med andra människor och uppnå förståelse.

Vad är en stavelse?

En stavelse är en del av ett ord, som alltid innehåller en vokal. Bokstäverna i stavelsen bildar ett ljud tillsammans.

Pe-ter är ett ord som består av två stavelser. Du använder ett bindestreck
(-) när du delar upp ordet i olika stavelser.

Att dela upp ett ord i olika stavelser kallas att avstava det.

En avstavning är ett namn på ett ord, som har blivit uppdelat i stavelser.

En stavelse innehåller alltid en vokal, annars kan du inte säga den.

Ett ord har lika många stavelser, som det har vokaler.

De ljud man säger tillsammans i ett ord bildar en stavelse.

Ibland har ett ord bara en stavelse t.ex ordet "ö".

Du har stor nytta av att kunna dela upp ord i dess olika stavelser:

 • När du lär dig läsa ett ord, kan du läsa en stavelse i taget. Varje stavelse bildar ett ljud. Det blir lättare för dig, om du delar upp ord på detta sättet.
 • På samma sätt blir det lättare när du skall skriva ett ord, om du delar upp det i olika stavelser.
 • Om ett ord inte får plats på raden, delar du upp det i stavelser.

När du delar upp ett ord i olika stavelser är regeln, att en konsonant inleder sista stavelsen. Exempel: Orden lig-ga, byg-ga, väs-sa, hyd-da och vil-da är alla ord med två stavelser.

Summering av hur du delar upp ett ord i olika stavelser

 • En stavelse innehåller alltid en vokal.
 • Ett ord har lika många stavelser som det har vokaler.
 • De ljud som sägs tillsammans i ett ord bildar en stavelse.
 • En konsonant skall om möjligt inleda en stavelse.
 • Du kan inte dela på bokstäver, som tillsammans bildar ett ljud. Exempel: ck, ng, gn eller stj. Flick-a, häng-a, sväng-a, ugn-ar-na och stjär-na.

Exempel på avstavade ord:

  Rick-y
  Ba-da
  Po-si-tiv
  En-sam
  Fick-a
  Till-sam-mans
  Hus-byg-ge
  Da-tor
  Bord
  Spring-a
  Vo-ka-ler
  Kon-so-nan-ter
  Pap-per
  Cy-kel-lam-pa
  Föns-ter
  Säng-lam-pa
  Toa-lett
  Flag-ga
  Kyl-skåp
  Var-dags-rum
  Vin-ter-jack-a
  Mös-sa
  Tid-nings-an-nons
  Go-se-djur
  Glas-ö-gon
  Da-tor-skärm
  E-ven-tu-ellt
  Mus-mat-ta
  Mo-bil-te-le-fon
  Ku-vert
  Ord-bok
  Täv-ling
  Fot-boll
  Upp-le-vel-se

Tillägg

Huvudregeln är att en stavelse alltid har en vokal och att en konsonant inleder sista stavelsen. Men man delar inte på bokstäver som bildar ett ljud.

Det finns inte många svenska ord med två vokaler efter varandra. Men en del utländska låneord finns.

Exempel:

Journalist. Avstavas: Jour-na-list. Lockout. Avstavas: Lock-out.


Övningsuppgift

Säg dessa ord genom att säga varje stavelse för sig.

Övningsuppgift

Skriv ner fem ord som har en stavelse.

Övningsuppgift

Skriv ner fem ord som har två stavelser. Använd ett bindestreck för att dela upp ordet i olika stavelser.

Övningsuppgift

Skriv ner fem ord som har tre stavelser. Använd ett bindestreck för att dela upp ordet i olika stavelser.

Övningsuppgift

Skriv ner fem ord som har fyra stavelser. Använd ett bindestreck för att dela upp ordet i olika stavelser.

Övningsuppgift

SLUTPROV: Skriv ner tio olika ord av olika storlek. Få ditt barn att dela upp dessa ord i olika stavelser.

Grattis!

Mycket bra gjort!

Nu vet ni vad ordets olika stavelser är och kan avstava ett ord korrekt.

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.